I. SỐ LIỆU, CƠ CẤU NHÀ TRƯỜNG 1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên Toàn trường có 56 cán bộ, giáo viên, nhân viên (biên chế và hợp đồng 68), được biên chế thành 5 tổ chuyên môn và 1 tổ hành chính-văn phòng, trong đó: - Ban giám hiệu gồm 3 đồng chí (đều là nữ); Trình độ chuyên môn: Đại học 2 đ/c, Cao đẳng 1 đ/c; - Giáo viên: 44 người; 100% GV đạt trình độ chuẩn (trong đó trên chuẩn là 93,2%) - Nhân viên:...